Вагітні, і шукаєте роботу? Мовчіть про це!

У вас є ро­бо­та і ви вагітні або хо­че­те завагітніти у найб­лиж­чо­му май­бутньо­му. Що це означає для вашої ро­бо­ти?

І з яки­ми ситуаціями ви бу­де­те сти­ка­ти­ся після то­го, як ста­не­те матір’ю? Ця бро­шу­ра пропонує ко­рот­кий огляд то­го, що мож­на очікувати від місяця до місяця, і пояснює ваші пра­ва та обов’яз­ки.

Міжнародна організація профспілок ICEM скла­ла бро­шу­ру для тих жінок, які ба­жа­ють за­вес­ти ди­ти­ну і хо­чуть зна­ти, як це рішення впли­не на їх ро­бо­ту. Про те, як впливає ро­бо­та на здо­ров’я майбутньої ма­ми і що тре­ба ро­би­ти, щоб уник­ну­ти не­спри­ят­ли­вих факторів. Ми пропонуємо цей спи­сок вашій увазі, тро­хи ви­пра­вив­ши йо­го згідно з українським за­ко­но­давст­вом.

Як­що у Вас ви­ник­ли пи­тан­ня після чи­тан­ня цієї замітки, ви мо­же­те ознай­о­ми­ти­ся з більш до­клад­ною гол­ландсь­кою бро­шу­рою “Alles zwangerschap над АН-Werk” (Все про ро­бо­ту і вагітність).

До то­го, як завагітніти

Вам зав­ж­ди слід бу­ти обе­реж­ни­ми, як­що ви працюєте з не­без­печ­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Час­то лю­ди не усвідомлюють цьо­го. Деякі ре­чо­ви­ни, такі як кан­це­ро­ге­ни і так звані репротоксіни, вик­ли­ка­ють додаткові ри­зи­ки безпліддя у чоловіків, так са­мо як і у жінок, і во­ни мо­жуть за­шко­ди­ти ще не народженій дитині.

Є до­сить ба­га­то професій, які мо­жуть бу­ти пов’язані з об­роб­кою не­без­печ­них ре­чо­вин. На­прик­лад тоді, ко­ли ви працюєте в лабораторії, але навіть як­що ви ху­дож­ник, мед­сест­ра, помічник фар­ма­цев­та, або, як­що ви працюєте з пев­ни­ми пес­ти­ци­да­ми. Ко­жен ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний склас­ти спи­сок ризиків працівників на ро­бо­чо­му місці, а та­кож їх наслідків. Попросіть у ро­бо­то­дав­ця цей спи­сок, і уваж­но про­чи­тай­те йо­го.

Пер­ший місяць

Ви щой­но завагітніли. Більшість жінок час­то навіть не зна­ють на­пев­но, чи вагітні во­ни, не ка­жу­чи вже про те, щоб пов’яза­ти це зі своєю ро­бо­тою. Навіть на цій ранній стадії вагітності важ­ли­во про­яв­ля­ти обережність при роботі з не­без­печ­ни­ми ре­чо­ви­на­ми.

Як­що вам потрібно ма­ти з ни­ми спра­ву, то доцільно повідомити сво­го ро­бо­то­дав­ця без зволікання про те, що ви вагітні.

За зго­дою з ва­шим ро­бо­то­дав­цем ви мо­же­те ви­зна­чи­ти, чи можливі для вас інші робочі зав­дан­ня, і об­го­во­ри­ти інші спо­со­би за­хис­ти­ти май­бут­ню ди­ти­ну. При роботі з тва­ри­на­ми або ла­бо­ра­тор­ни­ми тва­ри­на­ми, ви повинні бу­ти особ­ли­во уваж­ни­ми. А та­кож бу­ти пиль­ни­ми до будь-яких ризиків опромінення.

Дослідження комп’ютер­них ефектів опромінення по­ки що не до­ве­ли не­без­пе­ку для вагітних жінок та /або їх майбутньої ди­ти­ни.

Дру­гий місяць

Як­що ви вагітні, і шукаєте за­раз ро­бо­ту, ви не зо­бов’язані повідомляти на співбесіді про вагітність. Жо­ден ро­бо­то­да­вець не має пра­ва цьо­го за­пи­ту­ва­ти.

Будь­те обе­реж­ни­ми з трясінням і уда­ра­ми, во­ни мо­жуть за­шко­ди­ти і вам, і дитині, яку ви но­си­те. Ви маєте уни­ка­ти ро­бо­ти за ду­же гарячої або холодної тем­пе­ра­ту­ри, на­прик­лад, у холодній кімнаті схо­ву. Це ду­же силь­не на­ван­та­жен­ня на організм. Ми настійливо ра­ди­мо не пра­цю­ва­ти в умо­вах підвищеного тис­ку як, на­прик­лад, при дайвінгу. Різниця в тис­ку мо­же заподіяти шко­ду дитині.

Третій місяць

Те­пер мен­ше ри­зик, що щось піде не так із вагітністю. Для ба­гать­ох жінок 12-й тиж­день вагітності – це влуч­ний мо­мент для інформування своїх роботодавців і ко­лег. Як тільки ви повідомили ва­шо­го ро­бо­то­дав­ця, ви за за­ко­ном маєте пра­во на до­дат­ко­вий за­хист під час вагітності в ситуаціях, які цьо­го ви­ма­га­ють. (Зверніть ува­гу, що з юридичної точ­ки зо­ру тільки ме­дич­на довідка з вис­нов­ком про вагітність, офіційно спря­мо­ва­на керівництву, бу­де вва­жа­ти­ся повідомленням.)

Крім то­го, у вас має бу­ти можливість відвідувати ва­шу аку­шер­ку або гінеколога про­тя­гом ро­бо­чо­го дня.

Не піднімайте важкі пред­ме­ти (більше 10 кг за раз) і пе­ре­ко­най­те­ся, що ви не підпадаєте під звукові вібрації, що пе­ре­ви­щу­ють 80 дб.

Чет­вер­тий місяць

Ко­ли ви вагітні, ви маєте пра­во на 18 тижнів відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми.

Ви мо­же­те ви­ко­ри­ста­ти час­ти­ну відпустки (за­зви­чай це 70 днів) до очікуваної да­ти пологів. Ко­ли ди­ти­на народжується, то ви все ще юри­дич­но маєте пра­во на інші 56 днів, відповідно, відпустку у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми.

В разі на­род­жен­ня двійні, трійні, або ви­ник­нен­ня усклад­нень при по­ло­гах, післяпологова відпустка продовжується до 70 днів.

Ва­ша вагітність мо­же спри­чи­ни­ти про­бле­ми зі здо­ров’ям, для вирішення яких потрібно відвідати фахівця. При­зна­чен­ня за­зви­чай відбуваються про­тя­гом ро­бо­чо­го дня. Перевірте, чи це про­пи­са­но в ко­лек­тив­но­му договорі.

П’ятий місяць

Нікому не ко­рис­но ба­га­то пра­цю­ва­ти в умо­вах стре­су або жорст­ких ча­со­вих об­ме­жень. Як­що ви вагітні, ви маєте особ­ли­во уваж­но піклуватися про се­бе. У стресовій ситуації ваш організм виробляє додаткові гор­мо­ни, які мо­жуть впли­ну­ти на вас і ва­шу ди­ти­ну.

Обсудіть ці ситуації з ва­шим керівником і про­кон­суль­туй­те­ся що­до зміни ва­ших ро­бо­чих зав­дань. Мож­ли­во, ваш ро­бо­чий день та вихідні мож­на адап­ту­ва­ти, до­дав­ши пе­ре­рву або змен­шив­ши чис­ло ро­бо­чих змін.

З двад­ця­то­го тиж­ня, і далі, жінкам дозволяється піднімати мак­си­мум п’ять кілограмів за раз, не більше де­ся­ти разів на день.

Шос­тий місяць

Обсудіть з ва­шим керівником організацію заміни на час вашої відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми. Це бу­де зруч­но і для вас, і для ва­ших ко­лег, щоб їм не до­во­ди­ло­ся пра­цю­ва­ти до­дат­ко­во. Це та­кож вда­лий час по­ду­ма­ти про те, як ви збираєтеся поєднувати ро­бо­ту і до­гляд за ди­ти­ною в май­бутньо­му.

Як­що у вас є парт­нер, обговоріть з ним, як ви хо­че­те підійти до цієї нової ситуації. Чи бу­де­те ви обид­ва пра­цю­ва­ти не­пов­ний ро­бо­чий день? Постійно або тим­ча­со­во? За за­ко­ном ви маєте пра­во пра­цю­ва­ти не­пов­ний ро­бо­чий день. Ваш ро­бо­то­да­вець по­ви­нен бу­де да­ти ду­же обґрунтовані ар­гу­мен­ти для відхилення ва­шо­го за­пи­ту.

Сто­сов­но здо­ров’я, зверніть ува­гу на той факт, що під час вагітності ви зберігаєте більше рідини і в результаті мо­же­те от­ри­ма­ти RSI-симп­то­ми, пов’язані зі скар­га­ми на біль, ригідність і відчуття по­ко­лю­ван­ня в шиї, пле­чах, ру­ках і/або паль­цях. Зок­ре­ма, ро­бо­та ка­со­вих операторів або пакувальників товарів мо­же при­звес­ти до та­ких скарг.

Тоді обговоріть з ва­шим керівником можливість адап­ту­ва­ти ро­бо­ту. Пе­ре­ко­най­те­ся, що ви не бу­де­те постійно сидіти в одній позиції при виконанні своїх зав­дань. Ба­жа­но, щоб ви мог­ли змінювати свою по­зу, а та­кож ро­би­ти часті пе­ре­рви.

Сьо­мий місяць

На трид­ця­то­му тижні не рекомендується піднімати ва­гу у п’ять кілограмів більше п’яти разів на день. Крім то­го, в останні три місяці вагітності, ви не маєте під час ро­бо­ти сидіти навпочіпки, на колінах, зги­на­ти­ся або, сто­я­чи, пра­цю­ва­ти пе­да­ля­ми.

Вось­мий місяць

Ви повинні повідомити ро­бо­то­дав­ця не пізніше ніж за три тижні до по­чат­ку відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми. Це дасть йо­му тро­хи ча­су для організації вашої заміни.

Під час вашої відпустки опла­ту бу­де про­дов­же­но, од­нак деякі ком­по­нен­ти, на­прик­лад, додаткові до­хо­ди від понаднормової ро­бо­ти, не мо­жуть бу­ти сплачені.

Дев’ятий місяць

Останній місяць пе­ред по­ло­га­ми при­свя­че­ний підготовці до пологів. Вам потрібен за­слу­же­ний відпочинок. Бажаємо вам приємної відпустки у зв’яз­ку з вагітністю та по­ло­га­ми!

Коментарі вимкнені.