Аналіз стану малого бізнесу в Тернополі: “…бути чи не бути…”

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого бізнесу є одним з найважливіших напрямків реалізації економічних реформ як на загальнодержавному, так і на локальному рівнях.
Найбільше проблем спостерігається саме на останньому, тому сьогодні так багато уваги приділяється розробці регіональних програм підтримки малого та середнього підприємництва. Не відстає в цьому плані і м. Тернопіль, яке намагається здійснювати усі можливі заходи щодо покращення бізнес-середовища, однак, оскільки більшість із них мають “фасадний”, тобто поверхневий, характер, результати є незадовільними.
Задля розуміння ситуації в повному обсязі, охарактеризуємо стан малого бізнесу в місті за останні роки в розрізі кількісних критеріїв та посилаючись на діючу Програму  розвитку малого і середнього підприємництва в м. Тернополі на 2013-2014 рр. (Програма). У склад інформаційної бази також включимо звітні документи Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Головного управління статистики в Тернопільській області, дані інформаційно-аналітичних оглядів та відповідних статистичних щорічників.
Розпочнемо аналіз із  ознайомлення з основними показниками діяльності суб’єктів малого бізнесу, що згруповані у табл. 1. Слід відразу відмітити про наявність труднощі під час пошуку інформації, оскільки найновішими є дані за 2011 р. Вони згруповані Головним управлінням статистики в Тернопільській області у вигляді статистичного збірника “Діяльність малих підприємств у 2011 році”. Наведені у табл. 1 показники за 2012 р. та прогноз їхньої зміни упродовж 2013-2014 рр. взято із Програми.

Таблиця 1.
Основні показники діяльності малого підприємництва та очікувані результати від реалізації Програми у 2013-2014 рр. (1)
tinska tab1

Як видно із табл.1., кількість малих підприємств щороку зростає. Коли у 2009 р. їх чисельність становила 2270 один., то вже у 2012 р. вона зросла ще так раз, а точніше, на 2935 один. Однак, як це не парадоксально, при зростаючій динаміці першого показника, питома вага суб’єктів малого бізнесу у загальному випуску продукції міста за досліджуваний період зменшувлася: від 34,2% у 2009 р. до 24,0% у 2012 р.
Щодо соціальної функції, яка покладається на малий бізнес, то її виконання проходить на задовільному рівні, адже кількість працюючих на малих підприємствах щороку зростає. У 2009 р. було зафіксовано найвищий рівень зайнятості – 15169 чол. У 2010 р. відбувся певний спад (-2369 чол.), однак вже з 2011 р. кількість працюючих почала знову зростати і у 2012 р. склала 15150 чол., що на 15,5% більше, ніж у 2010 р. В середньому на одне мале підприємство у м. Тернополі припадає 7 осіб.
Позитивним для міста є те, що надходження від малих господарських одиниць до бюджетів усіх рівнів із року в рік показують тенденцію в сторону збільшення. Щодо інфраструктурного забезпечення діяльності малого бізнесу, то в м. Тернополі поставлена ціль не лише кількісно його наростити, але й забезпечити високий рівень обслуговування та консультування підприємців.
Згідно прогнозних результатів на 2013-2014 рр., по усіх пунктах табл. 1. авторами «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі» передбачено зростання усіх показників.
Кількість зареєстрованих суб’єктів малого бізнесу станом на 01.01.2013 р. становить 25423 один. На 10 тис. чол. наявного населення припадає 94 малих підприємств. За останніми даними обліку платників податків 38% із числа юридичних осіб перебувають на спрощеній системі оподаткування, 62% – на загальній. Щодо фізичних осіб-підприємців, то ситуація дзеркально протилежна: спрощену систему використовують 82,6%, загальну – 17,4%.
Суб’єкти малого бізнесу виступають чи не найголовнішим джерелом наповнення бюджету міста, сплачуючи такі податки та обов’язкові платежі:
єдиний податок (26,2% у загальній структурі платежів до бюджету міста в 2012 р.);
податок з доходів фізичних осіб (67,3%);
земельний податок (5,1%);
місцеві податки і збори (0,4%);
інші надходження (1,0%).
Щодо залучення малого бізнесу до виконання робіт за державні кошти, то в  2009 р. кількість таких підприємств становила 51 один. із обсягом коштів 66530,0 тис. грн. В 2012 р. даний показник зріс до 195 один., а грошовий ресурс – до 143266,4 тис. грн. До закінчення двохрічного періоду дії Програми прогнозується, що кількість залучених підприємств до  здійснення держзамовлень складе 125 один., а сума коштів сягне 120000,0 тис. грн.
Не менш важливим є показник, який відображає фінансові результати малих підприємств до оподаткування. За даними Статистичного збірника “Діяльність малих підприємств у 2011 році” загальний фінансовий результат по місту був рівний 4845,6 тис. грн.. При цьому кількість підприємств, що отримали прибуток, у відсотковому вираженні становила 60,6% від загальної їх чисельності.
Розглянемо даний показник у галузевому розрізі за 2011 рік.

Рис. 1. Фінансові результати до оподаткування малих підприємств м. Тернополя за видами економічної діяльності у 2011 році (2)
tinska tab2
Рис. 1 наглядно показує, що найбільш прибутковими сферами діяльності для представників малого бізнесу є торгівля та сфера послуг, будівництво і сільське господарство.
Отже, слід відмітити те, що розвиток малого бізнесу в м. Тернопіль відбувається доволі динамічно, але не без явних проблем. Причин цьому є багато, але основною із них є те, що ще донедавна малий сектор економіки розглядався державою лише з економічної точки зору. При цьому упускалися його соціальна функція, інноваційна та інвестиційна складові. З огляду на зацікавленість місцевої влади у розвитку малого бізнесу, слід очікувати, що прогнозні показники на 2013-2014 роки таки стануть реальними та утворять підгрунтя для подальших зрушень в даному напрямку.

Підготувала Інна Тинська, Економічний простір

Коментарі вимкнені.