У Тернопіль за преміями приїдуть з Донецька та США

15 січ­ня 2013 року в приміщенні Тер­но­піль­сько­го обласного товариства «Меморіал» ім. В. Стуса  від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня Гро­мадсь­кої ра­ди з питань нагородже­ня Все­ук­ра­їнсь­кою лі­те­ра­тур­но-мис­тець­кою пре­мі­єю ім. Бра­тів Бог­да­на та Лев­ка Леп­ких.

Як відзначив голова Громадської ради Богдан Хаварівський, від громадсь­ких організацій, колек­ти­вів, творчих спілок та ок­ре­мих гро­ма­дян про на­го­род­жен­ня пре­мі­єю надійшло понад 20 подань.  Під час засідання присутні (серед них письменники, громадські діячі, науковці, краєзнавці, підприємці – Михайло Андрейчин, Богдан Хаварівський, Михайло Ониськів, Богдан Мельничук, Михайло Ратушняк, Богдан Ничик, Віктор Уніят та ін.) обговорили організаційні питання та кандидатури на здобуття Всеукраїнської премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких. Із урахуван­ням ви­со­ко­го рів­ня худож­ніх, на­у­ко­вих, мистецтвознавчих та публіцис­тич­них тво­рів, професіона­ліз­му Гро­мадсь­ка ра­да ви­рі­ши­ла:

1) при­су­ди­ти Все­ук­ра­їнсь­ку лі­те­ра­тур­но-мис­тець­ку пре­мію ім. Бра­тів Бог­да­на та Лев­ка Леп­ких:

– поетові, публіцисту, літературознавцеві, відповідальному секретареві Національної спілки письменників України Володимиру Барні (м. Київ) – за активну літературно-мистецьку діяльність на пошанування творчості Богдана Лепкого та книгу «Храм вічності душі»;

–  голові Всеукраїнської громадської організації «Чорнобиль–Допомога» Віктору Тупілкові (м. Донецьк) – за пропаґанду української історії, літератури та мистецтва на Сході України;

– мистецтвознавцеві, художниці Тамарі Удіній (м. Тернопіль–США) – за вагомий внесок в українське образотворче мистецтво, зокрема публікації останніх років у художніх каталогах і засобах масової інформації.

2. Вру­чи­ти на­го­ро­ди 22 січ­ня 2013 ро­ку, в День Со­бор­нос­ті Ук­ра­ї­ни о 12.00 в актовому залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Як і впродовж кількох минулих років, меценатами премії стала громадська організація Спілки підприємців Тернопілля «Українська справа» (голова – Михайло Ратушняк).

Прес-служба Гро­мадсь­кої ра­ди з питань нагородже­ння Все­ук­ра­їнсь­кою лі­те­ра­тур­но-мис­тець­кою пре­мі­єю  ім. Бра­тів Бог­да­на та Лев­ка Леп­ких т. 257534, 0679262247

Коментарі вимкнені.