Порівняльний аналіз регламенту Тернопільської міської ради

Маємо два проекти регламенту Тернопільської міської ради. Один розроблений депутатами, інший – невідомого автора, але опублікований в талмуді під назвою «Проекти рішень».

Слід зазначити, що проект, розроблений депутатами, набагато змістовніший і якнайбільше сприяє відкритості і гласності роботи Тернопільської міської ради. Приміром, депутати пропонують, щоб відкритість і гласність діяльності міської ради забезпечувалась шляхом стабільного функціонування офіційного сайту Тернопільської міської ради (див. таблицю). Проект невідомого розробника таких положень не містить, що значно звужує можливість членів територіальної громади приймати участь у місцевому самоврядуванні. Зазначимо, це аналіз лише однієї статті проектів.

Проект регламенту, опублікований на сайті Тернопільської міської ради

Проект регламенту Тернопільської міської ради, розроблений депутатами

Стаття 4. Гласність та порядок доступу до інформації

 

4.1. Засідання міської ради та її органів проводяться відкрито і гласно. Забезпечується пряма трансляція пленарних засідань сесії міської ради через мережу Інтернет на сайті міської ради, та озвучення перед приміщенням міської ради, ведеться аудіозапис пленарних засідань сесій міської ради.

 

4.2. В окремих випадках за рішенням сесії міської ради, її постійних комісій, депутатських фракцій та груп, робочих груп можуть проводитися їх закриті засідання. Відповідне рішення  приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, комісії, фракції чи групи відповідно.

 

4.3. Проекти рішень міської ради, прийняті рішення міської ради, протоколи сесій, графіки засідань постійних комісій, протоколи засідань постійних комісій міської ради з висновками та рекомендаціями, оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

4.4. У визначеному законодавством порядку зацікавленим особам можуть бути надані копії рішень міської ради та її органів.

 

4.5. З метою забезпечення належних умов для висвітлення діяльності ради проводиться акредитація представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді.

 

4.6. Акредитація журналістів та технічних працівників ЗМІ проводиться відповідно до Положення на підставі офіційного подання засобу масової інформації або за заявою журналіста і технічного працівника з пред’явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об’єднання журналістів.

 

4.7. Секретар міської ради через управління організаційно-виконавчої роботи, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації або безпосередньо інформує акредитованих представників ЗМІ про важливі заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов’язків. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали, що поширюються серед депутатів, за винятком матеріалів, призначених для закритих засідань.

 

4.8. Порядок доступу акредитованих представників ЗМІ до приміщення міської ради, доступу до інформації та документів і технічних засобів, правила перебування і поведінки на засіданнях міської ради та її органів визначається законодавством України з урахуванням регламенту роботи міської ради, реальних умов і можливостей і викладений у „Положенні про акредитацію ЗМІ при Тернопільській міській раді”. Про цей порядок заздалегідь повідомляється акредитованим журналістам і технічним працівникам; їм видаються посвідчення про акредитацію, які ідентифікують представників ЗМІ і служать перепусткою на право входу в приміщення міської ради.

 

4.9. Представники ЗМІ, які присутні на засіданнях міської ради чи її органів зобов’язані дотримуватися положень Регламенту міської ради. Своїми діями вони не повинні  перешкоджати чи створювати незручності роботі депутатів та інших представників ради та її органів. Акредитовані представники ЗМІ повинні дотримуватися норм журналістської етики, висвітлювати діяльність міської ради та її представників збалансовано і неупереджено.

 

4.10. У разі порушення цього Регламенту або „Положення про акредитацію ЗМІ при Тернопільській міській раді” акредитація представника ЗМІ може бути припинена. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації вручається журналісту чи технічному працівнику ЗМІ і таке ж повідомлення одночасно надсилається до засобу масової інформації, в якому вони працюють.

Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації, який вони представляють, можуть оскаржити це рішення у судовому порядку.

 

4.11. На пленарних засіданнях сесій міської ради, постійних чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів і органів місцевого самоврядування, громадяни, помічники-консультанти депутатів міськох ради.

 

4.12. Представники трудових колективів, об’єднань громадян, фахівці, експерти, громадяни допускаються в зал засідань за попереднім записом при наявності вільних місць та умов, що забезпечують нормальну діяльність міської ради.

 

4.13. Всі присутні на пленарному засіданні зобов’язані суворо дотримуватися норм етики та Регламенту, не порушувати порядок в залі засідань.

 

4.14. Заявки про бажання бути присутніми на пленарному засіданні подаються завчасно міському голові не пізніше, ніж за день до початку засідання міської ради.

 

4.15. Контроль за допуском та присутністю зацікавлених осіб на засіданнях ради здійснюють секретар ради та управління організаційно-виконавчої роботи.

 

4.16. На сайті Тернопільської міської ради розміщується архів відеозаписів пленарних засідань міської ради.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради

1.Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій та виконавчого комітету а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

 

 

2.Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом акредитації у встановленому порядку представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку на пленарному засіданні Ради та засіданнях її органів.

 

3.Акредитація представників засобів масової інформації, організація висвітлення діяльності Ради, її органів та посадових осіб покладається на уповноважений структурний підрозділ Ради для висвітлення її діяльності.

 

 

 

4.Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням Ради може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку Ради, по радіо, телебаченню, інтернету тощо.

 

5.Гласність діяльності Ради також забезпечується через офіційне оприлюднення текстів проектів рішень та прийнятих рішень Ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному сайті міської ради.

 

6.Засідання Ради та її виконавчого комітету транслюються он-лайн в мережі інтернет, а також на сайті Ради зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій.

 

7.Право члена територіальної громади бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою обмеження протиправних дій із боку конкретного громадянина (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані, тощо).

 

 

8.Відкритість та гласність діяльності Тернопільської міської ради забезпечується відкритим заслуховуванням звітів керівників комунальних підприємств міста Тернополя один раз на рік із подальшим публікуванням таких звітів на офіційному сайті Ради або частіше у разі необхідності на вимогу третини депутатів.

 

9.Відкритість та гласність діяльності Ради забезпечується також через стабільне функціонування офіційного сайту Ради. При функціонуванні сайту Ради повинно бути забезпечено:

-розміщення чинної редакції Статуту територіальної громади, Регламенту Ради, Регламенту виконавчого комітету Ради;

-технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту Ради. При цьому має бути здійснено фіксування дати розміщення, зміни та/або видалення інформації (матеріалів) на сайті, а також особи, яка провела відповідні дії із інформацією;

-технічна можливість здійснювати перегляд он-лайн трансляцій засідань Ради, її виконавчого комітету та постійних комісій, а також можливість у будь-який час доби переглядати архів трансляцій;

-розміщення результатів голосувань Ради та її Виконавчого комітету в тому числі поіменних, протоколів і рішень зі всіма додатками засідань Ради та її органів (постійних та інших комісій, виконавчого комітету, тощо);

-розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень зі всіма додатками та забезпечення технічної можливості їх коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень);

-розміщення інформації про Міського голову, його заступників, Секретаря Ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме основні біографічні відомості, декларації про доходи, час і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку, результати поіменного голосування Ради та її виконавчого комітету, дані про відвідування засідань Ради, її виконавчого комітету та засідань комісій Ради;

-розміщення інформації про річний, квартальний, місячний, тижневий план роботи Ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання Ради та її органів;

-розміщення звітів Міського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій Ради;

-розміщення щоквартальних звітів керівників комунальних підприємств міста Тернополя про діяльність підприємств;

-можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців Ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);

-можливість створення електронних петицій та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення в соціальних мережах);

-контрольована (фіксована) реєстрація особи, яка внесла, змінила та/або видалила будь-яку інформацію з сайту Ради. При цьому має бути забезпечено можливість надання такої інформації на вимогу будь-якої особи. Видалення інформації з сайту здійснюється в виняткових випадках і виключно за рішенням Ради. При цьому забезпечується збереження архівної копії видалених відомостей;

-створення та постійне функціонування електронної розсилки на електронну пошту зареєстрованих користувачів змін (розміщення інформації, корегування, зміна, видалення) будь-яких розділів (сторінок, директорій, тощо). (У цій статті на мою думку слід прописати, що зміни до рішень сесій викладаються окремим документом, оскільки на теперішній час неможливо порівняти що саме змінили. На сайті відсутні першопочаткові рішення. Наприклад, рішенням сесії вносяться зміни до попереднього рішення і відслідкувати як звучало попереднє рішення неможливо).

 
 
Олена Степанова.

Коментарі вимкнені.