Є лише три причини, якi дозволяють ДАI зупинити ваше авто

Голова скандально відомої громадської органiзацiї “Дорожнiй контроль” каже, що є лише три причини, якi дозволяють ДАI зупинити ваше авто.
Їдеш ти чи зупинився, а даїшник уже тут як тут. I починається спектакль: “вашi права”, “вийдiть з машини”, i т.д. Правила гри — так уже склалося в нашiй країнi — встановлює “людина з паличкою”.

Хоча мало б бути навпаки. Та лише деякi водiї здатнi грамотно протистояти працiвникам Державтоiнспекцiї. “Дорожнiй контроль” — громадська органiзацiя, працiвники якої щодня виїжджають на дороги i “пiдставляються” пiд незаконнi зупинки даїшникiв. “Експрес” попросив голову цiєї органiзацiї — Ростислава Шапошникова — розповiсти, як належить вiдстоювати свої законнi права водiям, якщо їх раптом зупинив працiвник ДАI.

— Попри незадоволення ДАI вашою дiяльнiстю, випадкiв, коли ви програєте у спiлкуваннi з автоiнспекторами, — вiдносно небагато.

— Усе просто: правила дорожнього руху нашi активiсти не порушують, а, отже, “до рук” автоiнспекторiв потрапляють на незаконних пiдставах. Водiй вимагає у даїшника представитися за всiма правилами: назвати своє прiзвище, звання, пред’явити посвiдчення, пояснити суть скоєного правопорушення, через яке вiн зупинив автiвку. Документи, в разi незаконного затримання, намагаємося показувати лише через привiдчинене вiкно машини. Усi розмови вiдкрито записуємо на вiдеореєстратори — вiдео суд приймає як доказ, коли заявляємо про адмiнiстративне правопорушення з боку iнспектора. Бо iнакше нiчого не доведеш. До речi, цi записи разом iз порадами юриста перетворили наш сайт на своєрiдну “школу виживання” для водiїв.

— То у яких випадках зупинка транспортного засобу працiвником ДАI законна?

— Перелiк чiтко встановлено статтею 11 Закону України “Про мiлiцiю”. Це лише три випадки: перший — “у разi порушення правил дорожнього руху”, другий — “наявнi ознаки, що свiдчать про технiчну несправнiсть транспорту або забруднення ним навколишнього середовища” i третiй — “наявнiсть даних про те, що вiн (транспортний засiб) використовується з протиправною метою” — тобто, ППС отримала орiєнтування на цю машину як викрадену чи використовувану з метою скоєння злочину.

Погодьтеся, рiзночитань тут бути не може — нiяких зупинок зi словами “Чи все у вас гаразд?”, “Спиртне вживали?”, “Пред’явiть документи!”.

— А як же автоiнспектор має виявляти тих же п’яних водiїв?

— Це не є пiдставою для зупинки транспортного засобу. “Виявляти” все, що вважає за потрiбне, державтоiнспектор має право тiльки тодi, якщо зупинив автомобiль через уже перелiченi мною та вказанi у законi пiдстави.

— Однак даїшники, зупинивши машину, нерiдко покликаються на пiдстави, зазначенi в “Iнструкцiї з питань дiяльностi пiдроздiлiв дорожньо-патрульної служби Державтоiнспекцiї МВС”, затвердженiй наказом мiнiстерства №111 вiд 27.03.2009!

— Цей документ мiстить абсурдне поєднання законних i незаконних
пiдстав для зупиники транспортного засобу. Пункт 7.3 чiтко дублює
повний перелiк вимог пункту 21 статтi 11 Закону “Про мiлiцiю”, а отже тiльки вiн може бути догмою i для iнспектора, i для водiя.

Однак про нього iнспектори “забувають”, покликаючись на роздiл 14 “Пiдстави для зупинки транспортного засобу” тiєї ж iнструкцiї, виписаний керiвництвом мiнiстерства всупереч закону, позаяк вiн вносить додатковi обмеження, не передбаченi законами. Там вказано аж 12 пiдстав для зупинки! Серед них i така “шедевральна” причина, зазначена у пунктi 14.1.9., як “Проведення цiльових заходiв (операцiї, вiдпрацювання, оперативнi плани) для перевiрки документiв на право користування i керування транспортним засобом, а також документiв на транспортний засiб i вантаж”.

Цей пункт дає державтоiнспекторам змогу свавiльно “кошмарити” водiїв,
виконуючи плани начальства зi штрафiв i хабарiв. У них же є пiдстава — “вiдпрацювання”.

— Але що ж робити даїшнику, якого змушують виконувати саме таке завдання? I як захиститися вiд його свавiлля водiєвi?

— Iнспектор, як свiдомий громадянин, має доповiдати про незаконнi вказiвки безпосереднього керiвництва вищому начальству, а також суспiльству (наприклад, як автоiнспектор iз Бердянська, чий вiдеозапис “планерки”, розмiщений в iнтернетi, змусив мiнiстра МВС звiльнити трьох мiсцевих керiвникiв ДАI).

Водiй, якщо має час i йому пощастить iз суддею, може легко довести свою правоту в судi — якщо його туди привезуть даїшники через невиконання їхнiх розпоряджень, чи якщо вiн виконає їхню вимогу, але потiм захоче подати позов з приводу адмiнправопорушення.

— На яких пiдставах?

— Тверду юридичну базу для того дає Конституцiя. По-перше, у статтi 33 Основного Закону зазначено: “Кожному, хто на законних пiдставах перебуває на територiї України, гарантується свобода пересування, (…) за винятком обмежень, якi встановлюються законом”. Законом! Про вiдомчi iнструкцiї — нi слова.

По-друге, згiдно зi статтею 68, “…кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституцiї України та законiв України, не посягати на права i свободи, честь i гiднiсть iнших людей. Незнання законiв не звiльняє вiд юридичної вiдповiдальностi”. Як бачимо, ця стаття передбачає те саме: громадянин зобов’язаний виконувати лише закони (знає вiн їх чи нi), а знати i виконувати внутрiшньовiдомчi iнструкцiї органiзацiй, у яких не працює, не мусить. До речi, незнання закону i Конституцiї так само не звiльняє вiд юридичної вiдповiдальностi й автоiнспектора — вiн же також громадянин.

— Знаю, що одним iз пунктiв вашого “виховання” автоiнспекторiв є протистояння незаконним обшукам автомобiлiв…

— Саме так. Iнспектор не має права вимагати вiдкривати багажник, розкривати сумки у салонi лише з метою профiлактики правопорушень. Для цього у нього мають бути данi про злочин за участi водiя транспортного засобу, або ж ознаки скоєного злочину, якi вiн побачив сам при оглядi автiвки. У такому разi працiвник ДАI повинен знайти двох понятих, здiйснити первинне заповнення протоколу обшуку i розпочати процесуальну дiю. На фразу “Вiдкрийте багажник!” нашi активiсти реагують демонстративною вiдмовою i не пiддаються на жоднi вмовляння чи погрози. А на фразу: “За законом, я маю право проводити огляд автомобiля”? вiдповiдають: “Проводьте. Все, що побачите крiзь вiкна, — ваше право. Якщо ж ви проникнете в салон автомобiля — це вже не огляд, а обшук, зовсiм iнша процедура”. I  вiдмовляються вiдкривати багажник.

— Чи завжди працiвник ДАI має право вимагати пред’явлення страхового полiса?

— Нi. Ми спецiально зверталися з офiцiйним запитом у департамент ДАI МВС України щодо цього. I отримали офiцiйну вiдповiдь: перевiрку страхового полiса проводять лише у випадках складання протоколу про правопорушення або ж ДТП.

Андрiй ГАНУС, Експрес

Коментарі вимкнені.